خبرنامه-سرمایش-و-گرمایش-وتاسیسات-96.jpg

نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران ۹۶

(IRAN HVAC&R)

زمان: ۶-۳ آبان ۱۳۹۶

مکان برگزاری: تهران، نمایشگاه بین المللی تهران

ادامه مطلب
نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران ۹۶