غرفه سازی غرفه کوبولد

Share

نمونه کارهای مرتبط

غرفه سازی غرفه انجمن غرفه سازان

غرفه سازی غرفه انجمن غرفه سازان

طرح برگزیده توسط انجمن غرفه سازان،

غرفه سازی غرفه دارو گستر یاسین

غرفه سازی غرفه دارو گستر یاسین

مکان: تهران، مرکز برگزاری نمایشگاه های هتل المپیک، گنگره پزشکی، متراژ: 12 متر مربع

غرفه سازی غرفه فرانتک

غرفه سازی غرفه فرانتک

مکان: مشهد، نمایشگاه بین المللی مشهد، متراز: 187 متر مربع