• 126.jpg
  • 213.jpg
  • 310.jpg
  • 49.jpg
  • 58.jpg
  • 67.jpg
  • 75.jpg

کامیدکو

نام شرکت: توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر ( کامیدکو )

نمایشگاه: دام و طیور کیش

محل: نمایشگاه بین المللی کیش

متراژ: 65 کتر مربع

ادامه مطلب
کامیدکو